alarm دوشنبه 4 بهمن 1400 - 03:20

Monday 24 January 2022 - 03:20 alarm

alarm الإثنين 20 جُمادى الآخرة 1443 - 03:20

گروه تکنیک های تولید مثلی

گروه‌ تكنيك‌هاي‌ توليد مثلی در رابطه‌ با روشهاي‌ مختلف‌ توليد مثل‌ دام‌، آموزش‌ و بازآموزي‌ تكنيك‌هاي‌ مورد استفاده‌، نظارت‌ و ارزيابي‌ عملكرد مامورين‌ تلقيح‌ مصنوعي‌، انجام‌ عمليات‌ انتقال‌ جنين‌ ، توليد اسپرم‌ و همچنين‌ نظ‌ارت‌ فني‌ و بهداشتي‌ بر مراكز توليد اسپرم‌ و جنين‌ فعاليت‌ مي‌نمايد.

remove_red_eye 1997

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
جواد توسلیرئیس گروه225
حمید میرزاخانیمسئول آزمایشگاه تولید اسپرم و بانک ژنی282
مجید حسنیمسئول مزرعه283
سمیرا حبیبیکارشناس تلقیح مصنوعی228
اکبر ویسه زادهکارشناس آزمایشگاه تولید اسپرم و بانک ژنی282

رئوس وظایف محوله :

 1. تشکیل بانک ژن و حفظ ذخایر ژنتیکی
 2.  تعریف دستورالعمل و استاندارد های تولید مواد ژنی ( اسپرم و جنین )
 3. كنترل‌ كيفي‌ ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌ و انتقال‌ جنين‌
 4. راه‌اندازي‌ سيستم‌هاي‌ نوين‌ تكثير مواد ژنی   و استفاده کاربردی از ژنتیک مولکولی
 5. ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی


اين‌ گروه‌ شامل‌ 4 واحد به شرح ذیل می باشد:


1) واحد آزمایشگاه تولید اسپرم و بانک ژن

وظایف: 

 1. فراوری ، انجماد ،  ذخیره سازی و نگهداری اسپرم گونه های مختلف دامی از جمله  گاو ، گوسفند، بز، اسب
 2. حفظ ونگهداری از بانک ژن (ذخایر ژنتیکی ) مرکز و تامین ازت مورد نیاز
 3. كنترل‌ كيفي‌ ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌
 4. نياز روزافزون‌ به‌ اسپرم‌ منجمد و ضرورت‌  تنوع‌ توليد سبب‌ گرديد تعداد ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌ در سط‌ح‌ كشور به‌ 11 ايستگاه‌ برسد. با توجه‌ به‌ ضرورت‌ كنترل‌هاي‌ فني‌ و لزوم‌ پشتيباني‌ از اين‌ ايستگاهها، ساليانه‌ به‌ دفعات‌، كارشناسان‌ اين‌ گروه‌ از ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌  بازديد بعمل‌ آورده‌ و نظ‌ارت‌ فني‌ و بهداشتي‌ خود را بر توليدات‌ آنها
 5. اعمال‌ مي‌نمايند. در طی‌ اين‌ بازديدها كمبودهاي‌ احتمالي‌ شناسائي‌ و نسبت‌ به‌ رفع‌ آنها اقدام‌ مي‌گردد.
 6. ساخت و تهیه رقیق کننده جهت انجماد گونه های مختلف دامی
 7. سرویس و تعمیر و نگهداری دستگاههای مختلف موجود در آزمایشگاه اسپرم
 8. توزیع اسپرم گونه های مختلف با توجه به سیاستهای مرکز
 9. ارائه خدمات آنالیز اسپرم برای مامورین تلقیح و دامداریهایی که جهت کنترل اسپرم به مرکز مراجعه می نمایند.
 10. همکاری با مزرعه دامپروری در زمینه  اسپرم گیری ،تلقیح اسپرم وهمزمانسازی دامهای موجود  در مرکز
 11. اجرا ی برنامه های تحقیق و توسعه ای در مورد شیوه های نوین انجماد و نیز ساخت رقیق کنندهای مختلف 
 12. ارائه آمارهای ماهیا نه، سالیانه از تولید و توزیع اسپرم به گروهها و بخشهای مختلف
 13. خدمات مشاوره ای در زمینه تولید وانجماد اسپرم و نیز رفع اشکال دستگاههای مورد استفاده  در ایستگاههای تولید اسپرم کشور
 14. مشاوره و همکاری با دانشجویان مراجعه کننده به مرکز جهت گذرانده پروژه دانشجویی
 15. ارائه خدمات آنالیز اسپرم برای مامورین تلقیح و دامداریهایی که جهت کنترل اسپرم به مرکز مراجعه مینمایند
 16. مشارکت در زمینه انتقال جنین در گاو و گاومیش


برنامه های آینده

 1. تحقیق و پژوهش در مورد انجماد اسپرم دام به روش Alginate gel یا  ویتال اسپرم (  که در این روش پایوتهای اسپرم به مدت 72 ساعت در رحم دام ماده زنده میماند و به تدریج اسپرم آزاد شده)
 2. انجماد اسپرم سایر گونه هایی که تا کنون در مرکز منجمد نگردیده از جمله آن میتوان به انجماد اسپرم گاومیش و خروس و...اشاره نمود.  ( لازم به ذکر است  انجماد اسپرم سگ کار برای اولین بار در کشور در مرکز انجام گردیده است)
 3. همکاری در زمینه انجماد اسپرم حیوانات در معرض انقراض( با همکاری مراجع ذیصلاح در راستای سیاست های  حفاظت ژن  گونه های بومی در معرض انقراض)


2)  واحد آزمایشگاه تولید جنین (IVF ) و انتقال جنین (ET )   

وظایف :

 1. تولید   و انجماد جنین آزمایشگاهی (گونه های دامی شامل گاو ، گاومیش  ، گوسفند ، بز و...) در راستای اجرای پروژه های مرکز اصلاح نژاد 
 2. كنترل‌ كيفي‌ مراکز‌ توليد جنین (ارزیابی جنین های داخلی و وارداتی )
 3. نظ‌ارت‌ فني‌ و بهداشتي‌ بر توليدات‌  و انطباق با استاندارد های موجود
 4. تعریف دستورالعمل و استاندارد های نوین تولید جنین جهت مراکز تولید جنین
 5. آموزش تکنیک انتقال جنین و ارزیابی و نظارت بر عملکرد کارشناسان انتقال جنین
 6. بررسی و صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه تولید جنین در راستای سیاست های مرکز اصلاح نژاد3) واحد شبکه تلقیح مصنوعی

وظایف :

 1. نظارت بر دوره های آموزش تلقیح مصنوعی و برگزاری آزمونهای پایان دوره های آموزشی ( مهارت و باز آموزی )
 2. صدور گواهینامه های دوره های مهارت و با زآموزی (گاو وگاو میش و گوسفند وبز)
 3. ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی ازطریق پیگیری سامانه جامع هویت مرکز اصلاح نژاد دام کشور:
 4. وارد نمودن اطلاعات مامورین شبکه تلقیح مصنوعی
 5. دسترسی دادن مامورین جهت ارائه آمار تلقیح به روز با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی استانها
 6. پیگیری، نظارت و ارزیابی  مامورین تلقیح مصنوعی و ارتقای علمی و فنی از طریق آموزش 
 7. آنالیز آمار و اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آمار به منظور بررسی عملکرد وارزیابی شبکه تلقیح مصنوعی در راستای سیاست گذاری های مرکز اصلاح نژاد دام کشور
 8. ارائه آمار و اطلاعات ماهانه به واحد طرح وبرنامه مرکز
 9. نظارت جامع و مستمر بر شبکه تلقیح مصنوعی 
 10. به روزرسانی و تدوین و ابلاغ آخرین مقررات و استاندارد های شبکه تلقیح مصنوعی گاو وگاومیش، گوسفند و بز ، اسب وشتر
 11. تدوین استاندارد آموزش انتقال جنین و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های انتقال جنین ) ET) در راستای سیاست های توسعه تکنیک های نوین تولید مثلی


4)  واحد مزرعه

وظایف:

 1. آموزش عادت دهی و اسپرم گیری از گونه های مختلف دامی شامل:
  • قوچهای نژاد رومانف و رژ
  • بزهای نژاد آلپاین و سانن
  • گاوهای آمیخته هلشتاین طالشی و سیمنتال
  • گاومیش 
  • سگ کار
 2. نگهداری و پرورش دامهای ماده جهت تولید شیر و گوشت (و استفاده در تکنیک های تولید مثلی)
 3. تهیه تنظیم و اجرای جیره مناسب گاو گاومیش بز و گوسفند
 4. تلقیح گاو گوسفند و بز به روش سرویکال
 5. درمان دامهای بیمارو واکسیناسیون
 6. برگزاری دوره های تلقیح مصنوعی دام سبک (در راستای سیاستهای مرکز )
 7. همکاری با دانشگاه های مختلف جهت کارآموزی و پروژهای دانشجویی
 8. همکاری در راه اندازی آزمایشگاه IVF و مشارکت  در عملیات انتقال جنین
 9. همکاری در زمینه آموزش و اسپرم گیری ازسایر گونه های جانوری جهت حفظ و حراست ژنی 
 10. همکاری در تولید جنین گاومیش و سایر گونه ها

02636771874-5 phone

02636771873 print

info@abc.org.ir email

location_on

کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵

آمار بازدیدها:

info autorenewدر حال بارگزاری...
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
منوی ناوبری close
صفحه اصلی
درباره ما keyboard_arrow_down
معرفی مرکز
وظایف مرکز
روسای سابق مرکز
ساختار تشکیلاتی
قوانین ، ضوابط و دستورالعمل ها keyboard_arrow_down
قوانین
ضوابط ها keyboard_arrow_down
گروه‌های تخصصی keyboard_arrow_down
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک
گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه فناوری داده های اصلاح نژادی
گروه امور بهبود تولیدات دامی
گروه داده های اصلاح نژادی
واحد طرح و توسعه پرورش شتر
گروه برنامه ریزی
کمیته صادرات و واردات مواد ژنی
گروه هویت گذاری
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
گروه آزمایشگاه شیر
بهبود مدیریت دامداری ها DHI
طرح‌ها و پروژه‌ها keyboard_arrow_down
توسعه عملیات دام روستا
طرح هویت دار کردن دام
طرح افزایش شیر خام و گوشت قرمز
طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
مراکز مرتبط keyboard_arrow_down
اتحادیه ها
تعاونی ها
شرکت های تولید پلاک
شرکت های توزیع پلاک
واردکنندگان پلاک
مراکز DHI
مراکز استانی
انتشارات keyboard_arrow_down
مقالات keyboard_arrow_down
پایان نامه ها keyboard_arrow_down
گزارش خدمات و اطلاعات keyboard_arrow_down
مرکز بهبود مدیریت گله
لیست مواد ژنی وارداتی
دامهای مورد تایید در مراکز تولید اسپرم
هویت دار کردن دام
اطلاعات و آمار گله ها
آزمایشگاه اسپرم
لیست اسب های وارداتی
شبکه تلقیح مصنوعی
آزمایشگاه شیر
سامانه ها keyboard_arrow_down
سامانه جامع هویت دام
سامانه چاپ شناسنامه اسب
سامانه اصلاح نژاد دام سنگین
سامانه اصلاح نژاد دام سبک
سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
سامانه واردات و صادرات اسب
سامانه واردات و صادرات مواد ژنی
راهنمای مراجعین
تماس با ما
close
نتایج نظرسنجی

مجموعا رای ثبت شده و نتایج بدست آمده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:

autorenewدر حال بارگزاری...

close
اطلاعیه ها