alarm سه شنبه 26 شهریور 1398 - 08:41

Tuesday 17 September 2019 - 08:41 alarm

alarm الثلاثاء 17 مُحَرَّم 1441 - 08:41

گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه‌ تكنيك‌هاي‌ توليد مثلی در رابطه‌ با روشهاي‌ مختلف‌ توليد مثل‌ دام‌، آموزش‌ و بازآموزي‌ تكنيك‌هاي‌ مورد استفاده‌، نظارت‌ و ارزيابي‌ عملكرد مامورين‌ تلقيح‌ مصنوعي‌، انجام‌ عمليات‌ انتقال‌ جنين‌ ، توليد اسپرم‌ و همچنين‌ نظ‌ارت‌ فني‌ و بهداشتي‌ بر مراكز توليد اسپرم‌ و جنين‌ فعاليت‌ مي‌نمايد.

remove_red_eye123

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
جواد توسلیرئیس گروه225
حمید میرزاخانیمسئول آزمایشگاه تولید اسپرم و بانک ژنی282
مجید حسنیمسئول مزرعه283
سمیرا حبیبیکارشناس تلقیح مصنوعی228
اکبر ویسه زادهکارشناس آزمایشگاه تولید اسپرم و بانک ژنی282

رئوس وظایف محوله :

 1. تشکیل بانک ژن و حفظ ذخایر ژنتیکی
 2.  تعریف دستورالعمل و استاندارد های تولید مواد ژنی ( اسپرم و جنین )
 3. كنترل‌ كيفي‌ ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌ و انتقال‌ جنين‌
 4. راه‌اندازي‌ سيستم‌هاي‌ نوين‌ تكثير مواد ژنی   و استفاده کاربردی از ژنتیک مولکولی
 5. ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی


اين‌ گروه‌ شامل‌ 4 واحد به شرح ذیل می باشد:


1) واحد آزمایشگاه تولید اسپرم و بانک ژن

وظایف: 

 1. فراوری ، انجماد ،  ذخیره سازی و نگهداری اسپرم گونه های مختلف دامی از جمله  گاو ، گوسفند، بز، اسب
 2. حفظ ونگهداری از بانک ژن (ذخایر ژنتیکی ) مرکز و تامین ازت مورد نیاز
 3. كنترل‌ كيفي‌ ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌
 4. نياز روزافزون‌ به‌ اسپرم‌ منجمد و ضرورت‌  تنوع‌ توليد سبب‌ گرديد تعداد ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌ در سط‌ح‌ كشور به‌ 11 ايستگاه‌ برسد. با توجه‌ به‌ ضرورت‌ كنترل‌هاي‌ فني‌ و لزوم‌ پشتيباني‌ از اين‌ ايستگاهها، ساليانه‌ به‌ دفعات‌، كارشناسان‌ اين‌ گروه‌ از ايستگاههاي‌ توليد اسپرم‌  بازديد بعمل‌ آورده‌ و نظ‌ارت‌ فني‌ و بهداشتي‌ خود را بر توليدات‌ آنها
 5. اعمال‌ مي‌نمايند. در طی‌ اين‌ بازديدها كمبودهاي‌ احتمالي‌ شناسائي‌ و نسبت‌ به‌ رفع‌ آنها اقدام‌ مي‌گردد.
 6. ساخت و تهیه رقیق کننده جهت انجماد گونه های مختلف دامی
 7. سرویس و تعمیر و نگهداری دستگاههای مختلف موجود در آزمایشگاه اسپرم
 8. توزیع اسپرم گونه های مختلف با توجه به سیاستهای مرکز
 9. ارائه خدمات آنالیز اسپرم برای مامورین تلقیح و دامداریهایی که جهت کنترل اسپرم به مرکز مراجعه می نمایند.
 10. همکاری با مزرعه دامپروری در زمینه  اسپرم گیری ،تلقیح اسپرم وهمزمانسازی دامهای موجود  در مرکز
 11. اجرا ی برنامه های تحقیق و توسعه ای در مورد شیوه های نوین انجماد و نیز ساخت رقیق کنندهای مختلف 
 12. ارائه آمارهای ماهیا نه، سالیانه از تولید و توزیع اسپرم به گروهها و بخشهای مختلف
 13. خدمات مشاوره ای در زمینه تولید وانجماد اسپرم و نیز رفع اشکال دستگاههای مورد استفاده  در ایستگاههای تولید اسپرم کشور
 14. مشاوره و همکاری با دانشجویان مراجعه کننده به مرکز جهت گذرانده پروژه دانشجویی
 15. ارائه خدمات آنالیز اسپرم برای مامورین تلقیح و دامداریهایی که جهت کنترل اسپرم به مرکز مراجعه مینمایند
 16. مشارکت در زمینه انتقال جنین در گاو و گاومیش


برنامه های آینده

 1. تحقیق و پژوهش در مورد انجماد اسپرم دام به روش Alginate gel یا  ویتال اسپرم (  که در این روش پایوتهای اسپرم به مدت 72 ساعت در رحم دام ماده زنده میماند و به تدریج اسپرم آزاد شده)
 2. انجماد اسپرم سایر گونه هایی که تا کنون در مرکز منجمد نگردیده از جمله آن میتوان به انجماد اسپرم گاومیش و خروس و...اشاره نمود.  ( لازم به ذکر است  انجماد اسپرم سگ کار برای اولین بار در کشور در مرکز انجام گردیده است)
 3. همکاری در زمینه انجماد اسپرم حیوانات در معرض انقراض( با همکاری مراجع ذیصلاح در راستای سیاست های  حفاظت ژن  گونه های بومی در معرض انقراض)


2)  واحد آزمایشگاه تولید جنین (IVF ) و انتقال جنین (ET )   

وظایف :

 1. تولید   و انجماد جنین آزمایشگاهی (گونه های دامی شامل گاو ، گاومیش  ، گوسفند ، بز و...) در راستای اجرای پروژه های مرکز اصلاح نژاد 
 2. كنترل‌ كيفي‌ مراکز‌ توليد جنین (ارزیابی جنین های داخلی و وارداتی )
 3. نظ‌ارت‌ فني‌ و بهداشتي‌ بر توليدات‌  و انطباق با استاندارد های موجود
 4. تعریف دستورالعمل و استاندارد های نوین تولید جنین جهت مراکز تولید جنین
 5. آموزش تکنیک انتقال جنین و ارزیابی و نظارت بر عملکرد کارشناسان انتقال جنین
 6. بررسی و صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه تولید جنین در راستای سیاست های مرکز اصلاح نژاد3) واحد شبکه تلقیح مصنوعی

وظایف :

 1. نظارت بر دوره های آموزش تلقیح مصنوعی و برگزاری آزمونهای پایان دوره های آموزشی ( مهارت و باز آموزی )
 2. صدور گواهینامه های دوره های مهارت و با زآموزی (گاو وگاو میش و گوسفند وبز)
 3. صدور مجوزهای تلقیح مصنوعی (پست ، دفتر ، شرکت تعاونی ) کل کشور
 4. ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی ازطریق پیگیری سامانه جامع هویت مرکز اصلاح نژاد دام کشور:
 5. وارد نمودن اطلاعات مامورین شبکه تلقیح مصنوعی
 6. دسترسی دادن مامورین جهت ارائه آمار تلقیح به روز با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی استانها
 7. پیگیری، نظارت و ارزیابی  مامورین تلقیح مصنوعی و ارتقای علمی و فنی از طریق آموزش 
 8. آنالیز آمار و اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آمار به منظور بررسی عملکرد وارزیابی شبکه تلقیح مصنوعی در راستای سیاست گذاری های مرکز اصلاح نژاد دام کشور
 9. ارائه آمار و اطلاعات ماهانه به واحد طرح وبرنامه مرکز


 اقداماتی که بایستی در آینده از طریق شبکه تلقیح مصنوعی پیگیری گردد:

 1. پیگیری بیمه مامورین تلقیح مصنوعی با هماهنگی امور دام استانها و تشکل ها وانجمن های صنفی
 2. نظارت جامع و مستمر بر شبکه تلقیح مصنوعی و ممانعت از فعالیت افراد فاقد مجوز از طریق تشکلها و نظام صنفی
 3. به روزرسانی و تدوین و ابلاغ آخرین مقررات و استاندارد های شبکه تلقیح مصنوعی گاو وگاومیش، گوسفند و بز ، اسب وشتر
 4. تدوین استاندارد آموزش انتقال جنین و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های انتقال جنین ) ET) در راستای سیاست های توسعه تکنیک های نوین تولید مثلی


4)  واحد مزرعه

وظایف:

 1. آموزش عادت دهی و اسپرم گیری از گونه های مختلف دامی شامل:
  • قوچهای نژاد رومانف و رژ
  • بزهای نژاد آلپاین و سانن
  • گاوهای آمیخته هلشتاین طالشی و سیمنتال
  • گاومیش 
  • سگ کار
 2. نگهداری و پرورش دامهای ماده جهت تولید شیر و گوشت (و استفاده در تکنیک های تولید مثلی)
 3. تهیه تنظیم و اجرای جیره مناسب گاو گاومیش بز و گوسفند
 4. تلقیح گاو گوسفند و بز به روش سرویکال
 5. درمان دامهای بیمارو واکسیناسیون
 6. برگزاری دوره های تلقیح مصنوعی دام سبک (در راستای سیاستهای مرکز )
 7. همکاری با دانشگاه های مختلف جهت کارآموزی و پروژهای دانشجویی
 8. همکاری در راه اندازی آزمایشگاه IVF و مشارکت  در عملیات انتقال جنین
 9. همکاری در زمینه آموزش و اسپرم گیری ازسایر گونه های جانوری جهت حفظ و حراست ژنی 
 10. همکاری در تولید جنین گاومیش و سایر گونه ها

02636771874-5 phone

02636771873 print

info@abc.org.ir email

location_on

کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵

آمار بازدیدها:

info autorenewدر حال بارگزاری...
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
منوی ناوبری close
صفحه اصلی
درباره ما keyboard_arrow_down
معرفی مرکز
وظایف مرکز
روسای سابق مرکز
ساختار تشکیلاتی
گروه‌های تخصصی keyboard_arrow_down
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک
گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه فناوری داده های اصلاح نژادی
گروه امور بهبود تولیدات دامی
گروه داده های اصلاح نژادی
گروه دام های زینتی پوستی خانگی
گروه برنامه ریزی
کمیته صادرات و واردات مواد ژنی
هویت گذاری و DHI
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
روابط عمومی
خدمات keyboard_arrow_down
مرکز بهبود مدیریت گله
واردات مواد ژنی
اصلاح نژاد دام
اسپرم های مورد تایید مرکز
هویت دار کردن دام
اطلاعات و آمار
انتشارات keyboard_arrow_down
مقالات keyboard_arrow_down
پایان نامه ها
سامانه ها keyboard_arrow_down
سامانه جامع هویت دام
سامانه اصلاح نژاد دام سنگین
سامانه اصلاح نژاد دام سبک
سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
سامانه واردات و صادرات اسب
سامانه واردات و صادرات مواد ژنی
سامانه قیمت گیری
سامانه سگ کار
قوانین و دستورالعمل ها keyboard_arrow_down
قوانین و دستورالعمل های دام سنگین
قوانین و دستورالعمل های دام سبک
مراکز مرتبط keyboard_arrow_down
اتحادیه ها
تعاونی ها
شرکت های تولید پلاک
شرکت های توزیع پلاک
مراکز DHI
مراکز استانی
طرح‌ها و پروژه‌ها
راهنمای مراجعین
تماس با ما
close

mail kooshyar.asri@gmail.com

phone_android 0935-1292903

phone026-34256001-5 (داخلی:386)

close

عضویت در باشگاه مشتریان

جهت عضویت در باشگاه مشتریان لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

آخرین مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید.

arrow_drop_downدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتری

جنسیت
radio_button_uncheckedمرد
radio_button_uncheckedزن

اگر مایل به عضویت هستید انتخاب نمایید.

check_box_outline_blankعضویت در کتابخانه
close
مراکز استانی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

لطفا استان مورد نظر خود را از روی نقشه انتخاب نمایید:

close
خدمات پرسنلی

لطفا بخش مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

desktop_windows

اتوماسیون اداری

mail

پست الکترونیکی

monetization_on

فیش حقوقی

کانون بازنشستگان

close
سامانه ها

لطفا سامانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

book

سامانه انتشارات

storage

بانک اطلاعاتی طرح ها

widgets

سامانه سمپات

map

سامانه اطلاعات مکانی نژادهای دام و طیور بومی کشور

close
نتایج نظرسنجی

لطفا سامانه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

autorenewدر حال بارگزاری...