alarm دوشنبه 4 بهمن 1400 - 04:20

Monday 24 January 2022 - 04:20 alarm

alarm الإثنين 20 جُمادى الآخرة 1443 - 04:20

پایان نامه های دام سنگین


بررسی سخت زایی در گاوهای هلشتان ایران

نگارش : علیرضا اقبال 

استاد راهنما : دکتر امام جمعه 

استادان مشاور: مهندس احمد مقیمی - مهندس محمدباقر صیادنژاد

آبان 1376

دریافت فایل مقاله


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و فاصله زایش گاوهای هلشتاین ایران


نگارش : بهروز محمد نظری

استاد راهنما : دکتر رسول واعظ ترشیزی

زمستان 1380

دریافت فایل مقاله
مقایسه روشهای مختلف بر آورد پارامتر های ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی  طول عمر تولیدی گاو های هلشتاین ایران 


نگارش:  محمد داد پسند طارمسری

استادان راهنما: دکتر سید رضا میرائی آشیانی ،دکتر محمد مرادی شهر بابک 

 استاد مشاور: دکتر رسول واعظ ترشیزی آذرماه 1384

دریافت فایل مقاله

اثرات ژنتیکی و محیطی بر روی تولید شیر و درصد چربی در گله های گاو شیری 


پژوهشگر: مهدی بابایی پائیز 1377

استاد راهنما :دکتر محمد علی ادریس

دریافت فایل مقالهارزﯾﺎﺑﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮ  ﻧﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮋاد   دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺎﯾﯽ 

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :  ﺑﻬﺰاد ﻫﻤﺘﯽ   1375-1374 

دریافت فایل مقاله
ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ در ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در آزﻣﻮن ﻧﺘﺎج ﮔﺎوﻫﺎ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪ   


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮﻧﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن 

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ   ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ اﺳﻔﻨﺪ آﺑﺎدی 

ﻧﮕﺎرش :  ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻠﺞ زاده 1381 ﺷﻬﺮﯾﻮر

دریافت فایل مقاله

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب در ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾران 


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ  

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﯿﺎدﻧﮋاد 

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :  رﺳﻮل ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﮋاد1381 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 

دریافت فایل مقاله
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮدر ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺷﯿﺮی ﻧﮋاد ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ 


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ  ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ 

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :  داوود ﮐﻠﺒﻪ داری1373

دریافت فایل مقالهراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻤﺮ (RNI) ﺑﺎ ﺻﻔﺎت دوره اول در ﺳﻪ واﺣﺪ از ﮔﺎودارﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان 


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺷﺎدﭘﺮور، دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﻣﺮاد ﭘﺎﺷﺎ اﺳﮑﻨﺪری ﻧﺴﺐ ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺘﻮﺣﯽ،ﻣﻬﻨدس احمد قربانی

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ : ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻬﺪﯾﺰاده اﺳﻄﻠﺦ ﮐﻮﻫﯽ1375 آذرﻣﺎه

دریافت فایل مقاله
برآورد  پارامترهای ژنتیکی  تیپ، تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین ایران


استاد راهنما:  دکتر عبدالاحد شادپرور  

استادمشاور:  دکتر سیدضیاالدین میر حسینی مهندس محمدرضا ملاصالحی   

نگارش : هانی رضائی شهریور  1380

 دریافت فایل مقاله

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن ﺗﻮﻟﺪ و ﻃﻮل دوره ﻫﺎی آﺑﺴﺘﻨﯽ  ﮔﺎوﻫﺎی ﺳﺮاﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 

  

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﺷﺠﺎع 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺪم

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﯿﺮاﻧﯽ آذرﻣﺎه 1375 

دریافت فایل مقالهﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮداﺳﭙﺮﻣﻬﺎی داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ازﻧﻈﺮﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی درﺑﺮﺧﯽازﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮاﺑﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ

  ﻧﮕﺎرش: ﺷﺎﻫﯿﻦ اﻗﺒﺎل ﺳﻌﯿﺪی دی ﻣﺎه1382

دریافت فایل مقاله

 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان واﺛﺮﻫﻤﺨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی وارزﺷﻬﺎی اﺻﻼﺣﯽ  


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: رﺳﻮل واﻋﻆ ﺗﺮﺷﯿﺰی  

 ﻧﮕﺎرش: رﺿﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی

دریافت فایل مقاله
ﺑﺎروری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اووﺳﯿﺘﻬﺎی ﮔﺎو (I.V.F)


اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻠﻮرﭼﯽ   

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ : دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی وﺟﮕﺎﻧﯽ  1375-1374

دریافت فایل مقاله
بررسی علائم ورفتارهای فحلی والگوی زایمان درگاومیش های رودخانه ای 


اساتید راهنما وهیات داوران : جناب آقای دکتر فرهاد فرخی اردبیلی، استادیار دانشکده دامپزشکی 

استاد راهنما ورئیس هیات داوران :جناب آقای دکتر روز علی باتوانی استادیار دانشکده دامپزشکی جناب آقای دکتر وحید شفیع پور کارشناس مرکز اصلاح نژاد گاومیش شمال وشمال غرب کشور  77 – 76 

دریافت فایل مقاله


تعيين تابع منحنی شير دهی گاوهای هلشتاين ايران

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک 

نگارش: علمدار آتشی1382تابستان 

دریافت فایل مقاله

 

 
بررسی و مطالعات عوامل موثر بر  صفات اقتصادی گاو گلپایگانی 


استاد راهنما:  دکتر فریدون افتخار شاهرودی

 استاد مشاور: دکتر حسن نصیری مقدم ،دکتر غلامرضا قربانی 

تحقیق و تدوین : محسن داداراسفند 1375

دریافت فایل مقاله 

مقایسه عملکرد اسپرمهای داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی  در برخی از گله های گاو هلشتاین 

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک دکتر،سیدرضا میرایی آشتیانی 

نگارش: شاهین اقبال سعیدی دی ماه1382

 دریافت فایل مقاله
 

بررسی عملکرد آمیخته های هلشتاین و براون سوئیس در ایران 


استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک دکتر سید حسن حافظیان

نگارش: جمشید احسانی نیا آذر1383

دریافت فایل مقاله 

 برآورد پارامترهای ژنتيکی صفات توليدی و توليد مثلی و برآورد هتروزيس فردی و مادری در توده  گاوهای دو رگ هلشتاين  و محلی

استاد راهنما: دکتر سيدرضا ميرايی آشتيانی -  دکتر محمد مرادی شهر بابک

 استاد مشاور: مهندس احمد مقيمی اسفند آبادی

 نگارش: ابوالفضل قربانی شهريور1382

دریافت فایل مقاله

 

  ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری از طریق مدلهای مختلط

 

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه کاشان 

 استاد مشاور: دکتر خسرو مالک نژاد  دکتر محمد ذکایی  

تحقیق و تدوین : بهزاد همتی  1375-1374 

دریافت فایل مقاله 


                 

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدشیرگاوهای هلشتاین ایران بااستفاده ازمدلهای حیوانی مختلف

 

استاد راهنما: دکتر  رسول واعظ ترشیزی 

نگارش: احمد صفی جهانشاهی پاییز 1379

دریافت فایل مقاله
بررسي خصوصيات توليدي گاو نژادمونت بيليارددرايران 


نگارش: قاسم جليلوند 

استاد راهنما: دكتر ناصر امام جمعه پائيز 1374

دریافت فایل مقاله

 

 
بررسي روند ژنتيكي برخي از صفات اقتصادي گاو سرابي ايستگاه حكيميه 

 

 

استاد راهنما: دكتر محمد مرادي 

اساتيد مشاوره : دكتر فتح اله سرحدي دكتر عباس گرامي 

نگارنده : مسعود كريمي بهار 1380 

دریافت فایل مقالهبررسي برخي عوامل موثر بر عملكرد توليد مثل در  گاوهاي هلشتاين استان تهران

 

استاد راهنما : دكتر احمد زارع شحنه 

اساتيد مشاوره : دكتر رسول واعظ ترشيزي ,مهندس محمدرضا ملا صالحي پاييز1382

دریافت فایل مقاله


برآوردارزش ارثی گاوهای نرهلشتاین ایرانی برای تعداد سلولهای سوماتیک شیر

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه   

نگارش : کریم مجیدی پائیز 1375

دریافت فیل مقاله
عوامل ميكروبي مؤثر بر درصد باروي و جوجه درآوري در شتر مرغ 


پژوهش و نگارش: آنيتا ملكي 

استاد راهنما: دكتر شعبان رحيمي 

استاد مشاور: دكتر محمد علي ا خويزدگان پاييز 1381

دریافت فایل مقاله
رابطه بین درآمد خالص نسبی عمر با (RNI) صفات دوره اول شیرواری درسه واحد از گاوداریهای شمال ایران  

استاد راهنما:  دکتر عبدالاحد شادپرور دکتر مصطفی معماریان

 استاد مشاور: دکتر مراد پاشا اسکندری نسب  دکتر حمید فتوحی - مهندس احمد قربانی   

تحقیق و تدوین : مختار مهدیزاده اسطلخ کوهی 

دریافت فایل مقاله
 بررسي خصوصيات توليدي و ژنتيكي گاوميش خوزستان


استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه كاشان   

پژوهشگر : سهيل مير حبيبي تير 1382

دریافت فایل مقالهبرآورد و بررسی مقایسه ای ارزش ارثی گاوهای نر مولد اسپرم مورد استفاده در مرکز اصلاح نژاد و بهبود شیر 

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه کاشان  

نگارش : محمدرضا ملاصالحی 1372 

دریافت فایل مقاله
بررسي  واريانتهاي آللي در محدوده اگزون هورمون رشد در دو نژاد گاو سيستاني و دشتياري 

استاد راهنما: دكتر آدم تركمن زهي 

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين طاهري 

تحقيق و نگارش: حسين عمراني خرداد  1380

دریافت فایل مقاله
بر آورد سرعت دوشش گاوهاي هلشتاين در ايران 


پژوهشگر: عباس پاكدل 

استاد راهنما: دكتر ناصر امام جمعه 

استاد مشاور: دكتر عباس گرامي تابستان 1383

دریافت فایل مقاله
بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی موثر بر وزن تولد و طول دوره های آبستنی  گاوهای سرابی و مطالعه صفات ساختاری در سنین مختلف 

استاد راهنما:  دکتر جلیل شجاع  

استاد مشاور: دکتر محمد مقدم  

تحقیق و تدوین : نصراله پیرانی آذر1375

دریافت فایل مقالهبررسي توارث رنگ صورت درگاوهاي هلشتاين و رابطه ژنتيكي آن با صفات توليدي 


استاد راهنما: دكتر ناصر امام جمعه كاشان 

استادان مشاور: دكتر فريد شريعتمداري مهندس احمد مقيمي اسفند آبادي1376زمستان 

دریافت فایل مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی در  پروار گوساله های نر گاومیش آذربایجان غربی

استاد راهنما:  دکتر همایون محمودزاده   

استاد مشاور: مهندس حمیدرضا میرزائی  مهندس حسن فضائلی 

تحقیق و تدوین : علی محسن پور آذری تابستان1376

دریافت فایل مقاله

برآورد هتروزیس فردی و مادری و پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای امیخته استان اصفهان 

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک  

تحقیق و تدوین : محمد رکوعی 1379زمستان

دریافت فایل مقاله 
بررسي همگني و نا همگني واريانس در جمعيت گاوهاي  هلشتاين ايران 


پژوهش و نگارش: مصطفي صادقي 

استاد راهنما: دكتر محمد مرادي شهر بابك شهريور ماه 1381

دریافت فایل مقاله
بررسی خصوصیات ظاهری و ظرفیت تولیدی نژاد گاو نجدی خوزستان 


استاد راهنما: دکتر ناصر امام جمعه 

نگارش: محمد باقر صیاد نژاد 1372

دریات فایل مقاله 

تعیین مناسبترین هدف اصلاح نژاد گاو هلشتاین در ایران  


نگارش: عبدالاحد شادپرور1376

دریافت فایل مقاله محاسبه ضریب همخونی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران و اثر همخونی بر صفات تولیدی و ارزشهای اصلاحی 

 

استاد راهنما: رسول واعظ ترشیزی  

نگارش: رضا توحیدی   1379اسفند

دریافت فایل مقاله02636771874-5 phone

02636771873 print

info@abc.org.ir email

location_on

کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵

آمار بازدیدها:

info autorenewدر حال بارگزاری...
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
منوی ناوبری close
صفحه اصلی
درباره ما keyboard_arrow_down
معرفی مرکز
وظایف مرکز
روسای سابق مرکز
ساختار تشکیلاتی
قوانین ، ضوابط و دستورالعمل ها keyboard_arrow_down
قوانین
ضوابط ها keyboard_arrow_down
گروه‌های تخصصی keyboard_arrow_down
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک
گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه فناوری داده های اصلاح نژادی
گروه امور بهبود تولیدات دامی
گروه داده های اصلاح نژادی
واحد طرح و توسعه پرورش شتر
گروه برنامه ریزی
کمیته صادرات و واردات مواد ژنی
گروه هویت گذاری
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
گروه آزمایشگاه شیر
بهبود مدیریت دامداری ها DHI
طرح‌ها و پروژه‌ها keyboard_arrow_down
توسعه عملیات دام روستا
طرح هویت دار کردن دام
طرح افزایش شیر خام و گوشت قرمز
طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
مراکز مرتبط keyboard_arrow_down
اتحادیه ها
تعاونی ها
شرکت های تولید پلاک
شرکت های توزیع پلاک
واردکنندگان پلاک
مراکز DHI
مراکز استانی
انتشارات keyboard_arrow_down
مقالات keyboard_arrow_down
پایان نامه ها keyboard_arrow_down
گزارش خدمات و اطلاعات keyboard_arrow_down
مرکز بهبود مدیریت گله
لیست مواد ژنی وارداتی
دامهای مورد تایید در مراکز تولید اسپرم
هویت دار کردن دام
اطلاعات و آمار گله ها
آزمایشگاه اسپرم
لیست اسب های وارداتی
شبکه تلقیح مصنوعی
آزمایشگاه شیر
سامانه ها keyboard_arrow_down
سامانه جامع هویت دام
سامانه چاپ شناسنامه اسب
سامانه اصلاح نژاد دام سنگین
سامانه اصلاح نژاد دام سبک
سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
سامانه واردات و صادرات اسب
سامانه واردات و صادرات مواد ژنی
راهنمای مراجعین
تماس با ما
close
نتایج نظرسنجی

مجموعا رای ثبت شده و نتایج بدست آمده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:

autorenewدر حال بارگزاری...

close
اطلاعیه ها